Giỏ hàng ( 0 )

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng

Hotline: 031.3650480

Báo cáo đại hội năm 2017

Ngày đăng: 13-12-2017 | 2:39 PM | 753 Lượt xem | Người đăng: admin
thực hiện bằng thao tác bàn phím đi 
 
C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
HÀNG HẢI HẢI PHÒNG
-----------------------
 
Số: 04/2017 /BC-ĐHĐCĐ
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
 
Hải Phòng, ngày  30   tháng  3  năm 2017
 
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH  NĂM 2017
 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải HP xin gửi tới các cổ đông Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 25/06/ 2016 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
I.      KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU ĐẠI HỘI NĂM 2016.
1.     Khó khăn
Một năm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tình hình bất động sản trong năm qua nhìn chung đã có dấu hiệu phục hồi tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Song tại Hải Phòng chưa cho thấy biểu hiện chuyển động về bất động sản, nói chung còn quá chậm so với cả nước.
Đại hội các năm trước đây, các cổ đông đều nhất trí cho 2 phương án:
+  Tìm đối tác trực tiếp tham gia đầu tư đến khi hoàn thiện toà nhà và đưa vào sử dụng.
       + Tìm đối tác chuyển nhượng dự án hoặc toàn bộ tài sản trên đất.
Không đề cập việc vay ngân hàng để thực hiện dự án do hiệu quả không cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tại Hải Phòng, các Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê  về cung đã vượt quá so với cầu. Đó là nhu cầu sử dụng không nhiều dẫn đến tình trạng dư thừa.
Năm qua HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công ty tích cực tìm kiếm và tiếp xúc nhiều đối tác để kêu gọi đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án, theo tinh thần Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua. Song còn gặp nhiều khó khăn. Phần giá cả không hợp lý, một số đối tác còn trong giai đoạn tìm hiểu và nghiên cứu chưa có câu trả lời. Do đó HĐQT chưa có kết quả cụ thể để đề xuất và xin ý kiến các cổ đông.
2.     Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại Đại hội năm 2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội ngày 25/06/2016, trên cơ sở đó, Công ty đã mạnh dạn đề xuất các phương án kinh doanh để  có lợi nhuận tạo thêm nguồn thu bù đắp các khoản chi phí cho hoạt động của Công ty như: Tiền lương, tiền sửa chữa văn phòng làm việc, tiền thuê đất, phí sử dụng đất phi nông nghiệp và các chi phí khác .
Kết quả cụ thể:
-   Ký hợp đồng thuê ngắn hạn mặt bằng dự án tại số 16 Hoàng Diệu làm bãi trông coi xe ôtô và dịch vụ rửa xe ôtô. Doanh thu năm 2016 đạt 181.818.181 đồng.
-    Ký hợp đồng liên doanh góp vốn ngắn hạn (số tiền 2,5 tỷ đồng) với Công ty TNHH vận tải Trang Hà để kinh doanh nguyên liệu đồng (thứ liệu), doanh thu năm 2016 là  290.000.000 đồng.
-   Doanh thu tài chính của tiền gửi ngân hàng năm 2016: 126.433.331 đồng.
3.  Chỉ tiêu tài chính (Kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016)
a. Doanh thu: 598.251.512
Trong đó:  +  Lãi góp vốn liên doanh: 290.000.000 đồng
                  + Lãi gửi tiết kiệm : 126.433.331 đồng
                  + Thu dịch vụ thuê bãi: 181.818.181 đồng
b. Chi phí Quản lý doanh nghiệp:
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2016 của ĐHĐCĐ quyết nghị:
Tổng chi phí kế hoạch năm 2016 là : 1.472.000.000 đồng với phương châm tiết giảm chi phí để giảm lỗ tối đa và phấn đấu cân bằng thu chi. Thực hiện năm 2016 là :1.317.000.000 đồng giảm 155.000.000 đồng bằng 89% so với kế hoạch.
1.     Tiền lương cho phép: 415 triệu đồng.
Thực hiện năm 2016 là 389,915 triệu đồng bằng 94% so với kế hoạch; giảm 25,085 triệu đồng. Và tăng 1,915 triệu đồng, so với năm 2015 (388 triệu đồng).
2.     Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kế hoạch 50 triệu đồng.
Thực hiện: 45,830 triệu đồng bằng 91.6% so với kế hoạch (giảm 4.170.000 đồng). Giảm 2.170.000 đồng – năm 2015 thực hiện 48 triệu đồng).
3.     Văn phòng phẩm, điện thoại, Internet, xăng xe, tiếp khách… kế hoạch 42 triệu đồng.
Thực hiện 24.881.500đồng bằng 59,2% kế hoạch (giảm 17.100.000 đồng). Và bằng 73,7% so với thực hiện năm 2015 (giảm 9.100.000 đồng – năm 2015 thực hiện 34 triệu đồng).
4.     Chi phí Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế hoạch 80 triệu đồng.
Thực hiện 82 triệu đồng bằng 102,5% so với kế hoạch (tăng 2 triệu đồng). Và bằng 66% so với thực hiện năm 2015 (giảm 42 triệu đồng – Năm 2015thực hiện 124 triệu đồng).
5.     Tiền thuê đất, phí sử dụng đất phi nông nghiệp: kế hoạch 712 triệu đồng.
Thực hiện 709 triệu đồng bằng 99,5% so với kế hoạch (giảm 3 triệu đồng). Và bằng 99,5% so với thực hiện năm 2015 (giảm 3 triệu đồng – Năm 2015thực hiện 712 triệu đồng).
6.     Phí kiểm toán, thẩm định giá, phí lưu ký sổ cổ đông, quản lý công ty đại chúng, thuế môn bài, chuyển tiền: kế hoạch 110 triệu đồng.
 Thực hiện 65.881.000 đồng bằng 59,9% so với kế hoạch (giảm 41.119.000 đồng). Và bằng 48% so với thực hiện năm 2015 (giảm 65.877.000 đồng – Năm 2015 thực hiện 137 triệu đồng).
C, Lợi nhuận:
Lỗ năm 2016 là 719.256.780 đồng, bằng 89,2% so với mức lỗ năm 2015, giảm 87.309.400 đồng  (năm 2015 lỗ 806.566.180 đồng)
Nguyên nhân lỗ : chủ yếu tiền thuê đất, phí sử dụng đất phi nông nghiệp. Thực hiện năm 2016 là 709 triệu đồng.
4.     Công tác nghiệp vụ quản lý công ty.
Công ty đã quán triệt và thực hiện linh hoạt các Nghị quyết của HĐQT hàng quý, 6 tháng để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Doanh thu năm 2016 chỉ tiêu là 577 triệu đồng, phấn đấu 650 triệu đồng.
Thực tế năm 2016 đạt 598.251.512 đồng đạt 103,6%, vượt 3,6% bằng 21.251.521 đồng. So với chỉ tiêu phấn đấu chỉ đạt 92,04% giảm 7,96% bằng 51.748.480 đồng.
Tình hình tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của công ty. Ban điều hành công ty đã tinh giảm bộ máy, các chức danh kiêm nhiệm nhiều việc kể cả lãnh đạo công ty, kết hợp các nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành các yêu cầu của HĐQT giao cho.
5.     Kêu gọi nhà đầu tư, tìm đối tác chuyển nhượng (Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
Ngay sau mỗi kỳ Đại hội, bằng nhiều mối quan hệ của mình, các cổ đông giới thiệu hoặc cung cấp thông tin, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty  mẫn cán từng thông tinvới các đối tác, các nhà đầu tư để phân tích và kêu gọi tối đa nhằm mong tìm được nhà đầu tư hoặc đối tác để chuyển nhượng nhằm tìm hướng đi cho công ty . Song chưa đem lại kết quả cụ thể nào. Phía chúng ta vẫn phải chờ đối tác trả lời.
Nguyên nhân: Nhìn chung cả nước thị trường Bất động sản đã cho thấy có dấu hiệu phục hồi . Tại Hải Phòng không có biến động nhiều và còn quá chậm. Đặc biệt các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê trong tình trạng dư thừa, nhu cầu sử dụng không đáng kể so với nguồn cung.
6.     Kiểm toán các hạng mục đã được thi công – Thuê thẩm định giá của dự án.
a, Kết quả kiểm toán
Trên cơ sở các số liệu nhà thầu thi công, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát. Công ty kiểm toán đã hoàn tất thủ tục kiểm toán các hạng mục đã thi công đúng với quy định của Pháp luật.
b, Thẩm định giá toàn dự án
 Hội đồng quản trị  chỉ đạo công ty ký hợp đồng thuê Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam tại Hải Phòng thực hiện thẩm định giá. Bao gồm các hạng mục đã được đầu tư, cùng với Giá trị lợi thế thương mại, quyền phát triển Dự án của lô đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và giá trị công trình đã đầu tư xây dựng tại địa chỉ số 16 Hoàng Diệu”. Giá thẩm định: 112.486.000.000đồng. Kết quả giá thẩm định quá cao so với thực tế mặt bằng chung trên địa bàn Hải Phòng.Vì vậy các nhà đầu tư, đối tác chuyển nhượng còn xem xét và cân đối về khả năng tài chính của họ trước khi trả lời công ty. Nên Hội đồng quản trị chưa có kết quả cụ thể để xin ý kiến các cổ đông quyết định.
Nhân dịp này, Hội đồng quản trị Công ty xin cám ơn và hoan nghênh một số cổ đông của Công ty  đã trực tiếp làm việc và giới thiệu các đối tác về Công ty trong năm qua.
7.     Công tác quản trị
Trong các năm qua và cũng như năm 2016, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành công ty theo một nguyên tắc là : công ty hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của HĐQT trên cơ sở bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
Năm 2016, HĐQT đã cố gắng hết sức thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên việc chuyển nhượng dự án, kêu gọi đầu tư chưa đạt kết quả cuối cùng. HĐQT Công ty xác định đây là nhiệm vụ lâu dài và khó khăn, cần có thời gian và thời điểm thích hợp để đạt được kết quả.
Năm 2017, HĐQT cố gắng tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và kêu gọi bằng nhiều hình thức các nhà đầu tư phù hợp hoặc chuyển nhượng sát với giá trị thực tế thị trường tại Hải Phòng để đạt được mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
II. KẾ HOẠCH NĂM 2017
Mục tiêu của Dự án là thành lập Công ty với mục đích góp vốn đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Thật không may và cũng rủi ro chưa lường hết đúng vào thời điểm ra đời của công ty cũng là lúc nền kinh tế toàn cầu đang trên đà suy thoái nghiêm trọng. Bất động sản mất giá ngày càng đi xuống và kéo dài trong nhiều năm liên tiếp.Thời điểm hiện tại, bất động sản tuy có dấu hiệu phục hồi, song chỉ rải rác từng vùng, miền, chưa mang tính quy mô rộng trên toàn quốc, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. Tại địa bàn Hải Phòng, bất động sản đặc biệt các trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê hầu như không có thị trường do cung cầu  không cân đối, như các dự án của tập đoàn VinGroup dẫn đến tình trạng dư thừa, ảnh hưởng trực tiếp đến dự án của công ty.
Trong khi chờ đợi tìm nhà đầu tư hoặc đối tác để chuyển nhượng dự án, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cân nhắc để mở thêm các hoạt động kinh doanh nhằm tạo thêm nguồn thu để bù vào các chi phí hoạt động của Công ty. Mặt khác tiến hành giới thiệu dự án rộng rãi đến các đối tác, các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính để họ xem xét việc đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. 
1. Kinh doanh và doanh thu:
Duy trì các hoạt động kinh doanh bằng hình thức liên doanh góp vốn có hiệu quả, bảo toàn được đồng vốn và có lợi nhuận nhằm tạo thêm nguồn thu bù đắp vào các chi phí bắt buộc hoạt động thuần túy của công ty.
Tiếp tục ký ngắn hạn (1 năm) cho thuê mặt bằng dự án làm bãi trông giữ xe và rửa xe ô tô. Năm 2016 là 200.000.000 đồng/năm. Năm 2017 tăng lên 250.000.000 đồng/năm. Tăng 50 triệu đồng so với năm 2016.
Dự kiến doanh thu năm 2017 : 600 triệu đồng/năm gồm:
- Thu kinh doanh                                    250 triệu đồng
- Thu cho thuê mặt bằng                250 triệu đồng
- Thu lãi gửi ngân hàng                 100 triệu đồng
2. Chi phí quản lý dự kiến năm 2017:1.328 triệu đồng  (tương đương năm 2016)
Bao gồm:
-         Tiền lương                                                                    392 triệu đồng
-         Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế                            43 triệu đồng               
-         VP phẩm, điện thoại, Internet,                                        37 triệu đồng
       chuyển phát nhanh, xăng xe…                         
-         Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017                                95 triệu đồng               
-         Phí kiểm toán tài chính                                         30 triệu đồng
-         Phí lưu ký sổ cổ đông, QL công ty đại chúng       22 triệu đồng
-         Tiền thuê đất, phí SDĐ phi nông nghiệp            709 triệu đồng
Năm 2017, Hội đồng quản trị chỉ đạo công ty duy trì các hoạt động kinh doanh đồng thời giảm tối đa các chi phí để giảm phần nào các chi phí bắt buộc của công ty.
3. Kêu gọi đầu tư, tìm đối tác chuyển nhượng
Hội đồng quản trị ngoài trách nhiệm được các cổ đông giao phó, HĐQT mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông, kết hợp cùng với Ban điều hành, thông qua các mối quan hệ để cùng tìm, kêu gọi các  nhà đầu tư hoặc các đối tác có khả năng tài chính để chuyển nhượng dự án và tài sản của công ty.
Cuối năm 2016 đầu năm 2017, HĐQT và Ban điều hành công ty đã tiếp xúc và đang theo dõi đối tác nhận chuyển nhượng tài sản của công ty. Hiện tại về phía HĐQT đang chờ kết quả trả lời từ đối tác.
Trong khi chờ đợi tìm nhà đầu tư hoặc đối tác để chuyển nhượng dự án. Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm qua đã biểu quyết thông qua. Để cắt giảm các chi phí, giảm bớt khó khăn cho công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông chưa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thay vào đó HĐQT sẽ gửi văn bản và các tài liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 đến các cổ đông để các cổ đông nắm bắt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:
1.   Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo gửi kèm theo).
2.   Thay đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật. Quý cổ đông có thể xem bản dự thảo thay đổi điều lệ công ty được update trên website: www.marinetower.com.vn.
3.   Đồng ý để phía đối tác trực tiếp tham gia đầu tư đến khi hoàn thiện toà nhà và đưa vào khai thác và sử dụng. Hoặc tìm đối tác chuyển nhượng dự án,bán toàn bộ tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất.
4.   Chưa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Khi tìm được nhà đầu tư hoặc đối tác để chuyển nhượng dự án, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm để xin ý kiến cổ đông quyết định.
HĐQT và ban điều hành Công ty cam kết sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà quý cổ đông giao phó.
Trân trọng cảm ơn!
                                                             
                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   Nơi gửi:- Các cổ đông của Công ty,                                                                         Giám đốc
-      Lưu: VPCT                                                         
 
 
 
 
 
                                                                  Bùi Thanh Khéo
 
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng