Giỏ hàng ( 0 )

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng

Hotline: 031.3650480

Nội dung và chương trình đại hội năm 2017

Ngày đăng: 13-12-2017 | 2:55 PM | 771 Lượt xem | Người đăng: admin
Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2017
 
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI HẢI PHÒNG
 
Thời gian: Từ 14h00 - 17h15 ngày 15/12/2017
Địa điểm: Hội trường tầng 04 Cảng Hoàng Diệu - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền-HP
 
Thời gian Nội dung
14h00 – 14h30 - Đón tiếp, phát tài liệu, đăng ký dự họp
14h30 – 14h45 - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
- Thông qua nội quy Đại Hội
14h45-14h50 - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
14h50-14h55 - Giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn
- Chủ tịch đoàn Đề cử Đoàn thư ký Đại hội
14h55 – 15h00 - Thông qua nội dung chương trình Đại hội
15h00– 15h15 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, BCTC kiểm toán 2016; Phương hướng kế hoạch năm 2017 của HĐQT
15h15-15h20 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS
15h20-15h30 - Quy chế, thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS
15h30-15h50 - Tiến hành bầu cử
15h50- 16h20 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Quy chế biểu quyết thông qua Dự thảo thảo điều lệ bổ sung sửa đổi
- Thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ
16h20-16h35 - Tờ trình phương án chuyển nhượng dự án
16h35-16h40 - Báo cáo của Ban kiểm soát  trong năm 2016
16h40-16h50 - Đoàn Chủ tịch trả lời chất vấn của cổ đông
16h50-16h55 - Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyển của ĐHĐCĐ
16h55-17h05 - Công bố kết quả bầu cử
17h05-17h10 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
17h10 – 17h15 - Bế mạc
 
 
 Chia sẻ
 Xem thêm: ,

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng